19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

REGULAMIN WYPOŻYCZALN Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach§ 1.
 1. Prawo do bezpłatnego korzystania z Wypożyczalni mają dzieci w wieku od 3 lat.
 2. Czytelnicy chcący korzystać z Wypożyczalni zapoznają się z jej regulaminem i własnoręcznie podpisują zobowiązanie, które powinno być potwierdzone podpisem rodziców lub opiekunów, którzy zgodnie z przepisami odpowiadają za osoby niepełnoletnie.
 3. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.
 4. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna nie może on korzystać z Wypożyczalni.


& 2

Dane osobowe podlegają ochronie prawnej na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. NR 133 poz. 883).

& 3
 1. Kaucje od czytelników pobierane są w następujących przypadkach:

 2.     a) jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem miasta, gminy lub powiatu Mońki - wartość kaucji określa bibliotekarz,
      b) przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek w zależności od ich wartości.
 3. Po oddaniu książek czytelnik otrzymuje zwrot kaucji. Kaucja nie podlega oprocentowaniu.
 4. Po upływie roku od całkowitego zaprzestania korzystania z Wypożyczalni, nieodebrana kaucja zostaje przeznaczona na zakup księgozbioru do Wypożyczalni.

& 4
 1. Przed wejściem do Wypożyczalni wierzchnie okrycia, duże torby i reklamówki czytelnik musi zostawić w szatni.
 2. Wypożyczyć można jednocześnie 5 książek, liczba ta może ulec zmianie po uzgodnieniu z bibliotekarką lub opiekunami dziecka.
 3. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc. Lektury wypożycza się na okres 2 tygodni.
 4. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurnej bibliotekarki, której zwraca również wypożyczone książki.
 5. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki wypożyczone przez innych czytelników.
 6. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki o jeden miesiąc, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników, łączny okres wypożyczenia nie może być jednak dłuższy niż 4 miesiące.

& 5

Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, uczy korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych, względnie kieruje czytelnika do innej biblioteki.

& 6
 1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek będących własnością społeczną.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Za zagubioną lub zniszczoną książkę należy zwrócić inną o tej samej wartości, przydatną w Bibliotece (nową).

& 7

Skargi i wnioski czytelnik może wpisywać do księgi skarg i wniosków, która znajduje się u dyżurnego bibliotekarza.

& 8
 1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w regulaminie Biblioteka pobiera opłatę określoną oddzielnym zarządzeniem.
 2. Czytelnik, do którego Biblioteka kieruje upomnienia pokrywa jego koszty w sposób określony oddzielnym zarządzeniem.
 3. Na kwoty wpłacone za upomnienia i przetrzymywanie książek przez czytelników bibliotekarz wydaje pokwitowanie.
 4. Jeśli czytelnik mimo upomnień odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

& 9

Czytelnik nie stosujący się do niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor Biblioteki Publicznej w Mońkach. Od decyzji tej czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Burmistrza Moniek.

& 10

Niniejszy Regulamin wprowadzony został w życie Zarządzeniem Dyrektora Biblioteki Publicznej w Mońkach Nr 1/2004 z dnia 2004.01.01 i obowiązuje od dnia jego wprowadzenia.


REGULAMIN CZYTELNI Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach& 1.
 1. Prawo do korzystania z Czytelni Książek i Czasopism mają wszyscy mieszkańcy powiatu Mońki.
 2. Nie mogą korzystać z Czytelni osoby odbiegające swoim zachowaniem od ogólnie przyjętych norm.
 3. Korzystanie z Czytelni jest bezpłatne.
 4. Wierzchnie okrycia, duże torby, teczki, reklamówki czytelnik musi zostawić w szatni.
 5. Czytelnik jest zobowiązany do:

 6.     - wpisania się do zeszytu obecności,
      - zajęcia miejsca na sali zgodnie ze wskazówkami dyżurnego bibliotekarza.


& 2.
 1. W Czytelni można korzystać z całości zbiorów będących w jej posiadaniu oraz ze zbiorów sprowadzonych z innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.
 2. Książki z księgozbioru podręcznego i czasopisma czytelnik może wybierać sam. Jeśli zajdzie taka potrzeba bibliotekarz służy pomocą i udziela niezbędnych informacji.
 3. Bez zgody bibliotekarza nie wolno wynosić książek i czasopism z Czytelni oraz przekazywać ich innym czytelnikom.
 4. Książek z księgozbioru Czytelni nie wypożycza się do domu.
 5. Kopiowanie materiałów bibliotecznych jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu zgody dyżurującego bibliotekarza.


& 3.
 1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek i czasopism będących własnością społeczną.
 2. Za uszkodzenie książki lub czasopisma czytelnik płaci odszkodowanie w wysokości aktualnej ceny antykwarycznej lub kosztu naprawy. Na sumy wpłacone z tytułu uszkodzenia bibliotekarz wydaje czytelnikowi pokwitowanie.


& 4

Skargi i wnioski czytelnik może wpisywać do księgi skarg i wniosków, która znajduje się u dyżurnego bibliotekarza.

& 5

Czytelnik nie stosujący się do niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Czytelni Książek i Czasopism.

& 6

Niniejszy regulamin wprowadzony został w życie Zarządzeniem Dyrektora Biblioteki Publicznej w Mońkach Nr 1/2004 z dnia 2004.01.01 i obowiązuje od dnia jego wprowadzenia.


REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISKA KOMPUTEROWEGO Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach 1. Stanowisko komputerowe służy do samodzielnego poszukiwania i przetwarzania informacji do celów edukacyjnych.
 2. Wszyscy czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z: Internetu, multimediów, katalogów bibliotecznych, edytora tekstu - Microsoft Word, programu graficznego - Paint.
 3. Po zapoznaniu się z regulaminem użytkownik wpisuje się do zeszytu odwiedzin w czytelni.
 4. Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze oraz zawartości otwieranych stron.
 5. Czytelnikowi nie wolno korzystać z własnych nośników informacji (CD-ROM, dyskietka itp.) bez zgody bibliotekarza.
 6. Czytelnik za zgodą bibliotekarza może wydrukować wyszukaną informację lub zapisać ją na dyskietce lub CD-ROM-ie. Koszt wydruku oraz nośników informacji ponosi użytkownik.
 7. Zabrania się otwierania stron internetowych zawierających treści o charakterze pornograficznym, wulgarnym, rasistowskim, rażących uczucia innych lub dobre obyczaje.
 8. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu.
 9. Zabrania się używania Internetu do:
  • prowadzenia działalności komercyjnej,
  • uruchamiania gier komputerowych,
  • korzystania z serwisów CHAT, IRC i innych mających wyłącznie rozrywkowy charakter.
 10. Czytelnik ma prawo do korzystania ze stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu przez 1 godzinę. Ograniczenie czasowe wynika z faktu posiadania tylko jednego stanowiska komputerowego dla czytelników. U dyżurnego bibliotekarza można dokonywać rezerwacji stanowiska komputerowego osobiście lub telefonicznie
 11. W przypadku braku oczekujących na korzystanie ze stanowiska, czytelnik może korzystać kolejną godzinę,
 12. Obowiązuje zakaz pobierania z Internetu programów komputerowych i plików bez zgody bibliotekarza.
 13. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania sprzętu komputerowego.
 14. Użytkownik odpowiada materialnie za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu komputerowego lub oprogramowania. Jeśli jest niepełnoletni wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 15. Za uszkodzenia czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa dyrektor biblioteki, w zależności od stopnia uszkodzenia sprzętu. Po otrzymaniu odszkodowania Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
 16. Obowiązkiem czytelnika jest zgłoszenie dostrzeżonych uszkodzeń sprzętu komputerowego.
 17. Przy stanowiskach komputerowych obowiązuje kategoryczny zakaz spożywania posiłków i napojów.
 18. Użytkownik nie stosujący się do ww punktów regulaminu może być pozbawiony prawa korzystania ze stanowiska komputerowego i Internetu.
Strona główna